.


Herdenking bevrijding kamp Westerbork

Op 11 april 2021 herdenkt het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de bevrijding van het kamp in samenwerking met de NOS. De herdenking, met overdenkingen van onder meer kampoverlevende Eva Weyl en Virry de Vries Robles en onderduikoverlevende Hans Dresden, is live te volgen op televisie; vanaf 10:50 uur op NPO 2.

Op 12 april 1945 bevrijdde het Canadese leger ruim 850 Joodse gevangenen in kamp Westerbork. Toen de tanks uit de richting van het Oranjekanaal kwamen aanrijden en stopten bij de slagboom van het kamp, stoof iedereen ernaartoe. Velen sprongen bovenop de tanks. De families van Eva Weyl en Hans Dresden wisten met elkaars hulp kamp Westerbork te overleven. Sinds 1945 vieren Hans en Eva de bevrijding van het kamp op 12 april elk jaar samen. Op 11 april 2021 spreken zij samen een overdenking uit op het terrein van Kamp Westerbork. Eva Weyl kwam in 1942 als Joods meisje van 6 jaar in het kamp en maakte de bevrijding daar mee. Ruim 2,5 jaar zat zij gevangen. Hans Dresden zat met haar zus ondergedoken toen haar ouders met het laatste transport uit Amsterdam in kamp Westerbork aan kwamen. Mede met hulp van hun buren in het kamp, de familie Weyl, wisten Sam en Henny Dresden tot de bevrijding in Westerbork te blijven.

Tijdens de herdenking op 11 april draagt Sintezza Bluma Meinhardt een gedicht voor op de muziek van het Romeny Jag ensemble ter nagedachtenis aan de Sinti en Roma die in kamp Westerbork gevangen zaten en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vermoord. Kampoverlevende Virry de Vries Robles spreekt een persoonlijke getuigenis uit over het moment dat kamp Westerbork bevrijd werd. Zij maakte het mee. Bert Vosdraagt twee gedichten van zijn moeder Ida Vos voor uit de bundel 35 Tranen met muzikale ondersteuning van Erica Roozendaal, beide van The Klezmer Society. Kampoverlevende Rabbijn Ies Vorst sluit het herdenkingsprogramma af. Tussen juli 1942 en april 1945 werden uit kamp Westerbork 107.000 Joden, 245 Sinti en Roma en enkele tientallen verzetsstrijders naar het Oosten weggevoerd. In totaal keerden slechts 5.000 mensen terug.

De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork is live te zien op televisie en www.npostart.nl/live, van 10:50 uur tot 12:00 uur op NPO2. Die zondag zendt NOS om 19:22 uur een programma uit met een terugblik op de herdenking. De herdenking op 11 april wordt mogelijk gemaakt met steun van het vfonds. De herdenking vindt dit jaar plaats zonder publiek, in verband met de maatregelen tegen corona is het niet mogelijk de herdenking bij te wonen.

 

In verband met overheidsmaatregelen

kunnen activiteiten van Kerk & Israël op de Veluwe 

veranderen cq. vervallen.

 

 

Antisemitisme 

Wanneer er een duivel bestaat, is hem er alles aan gelegen het Joodse volk uit te roeien. Het heil van God komt tot ons via Israel, via de Joodse profeten, de Joodse apostelen en bovenal door Jezus, de Jood. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus: ‘Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd’ en ‘de genade en de roeping van God zijn onberouwelijk.’

Is dit het, jaloersheid die tot haat tegen de Joden leidt?

Ook binnen de christelijke kerk is er antisemitisme. Het is daar zelfs al heel oud! Omstreeks 150 roept bisschop Melitto van Sardes in een Paaspreek de Joden toe: “Gij hebt de Heer verlaten, daarom hebt gij geen erbarmen bij Hem gevonden. Gij hebt de Heer te gronde gericht, daarom zijt gij zelf geheel te gronde gericht, en ligt daar nu terneer.”

Dit anti-judaisme is geen uitzondering: felle anti-Joodse preken van de beroemde kerkvader Johannes Chrysostomos eind 4e eeuw leidden tot anti-semitische uitbarstingen.

We lezen het in het standaardwerk van dr. Hans Jansen ‘Christelijke Theologie na Auschwitz’ (1981) en de schrik slaat ons om het hart. De Jodenvlek (voorloper van de Jodenster) is een uitvinding van het 4e Lateraans Concilie in 1215 in Rome. De kruistochten beginnen met moordpartijen in de Joodse ghetto’s langs de Rijn.  

Luther heeft de Joden alle eer, alle waarde, elk bestaan ontzegd in zijn infame schotschrift 'Von den Juden und ihren Lügen'. Deze oude traditie ligt in het hart van de kerk en maakt haar weerloos als Hitler opkomt. De Duitse bisschoppen gaan bij hem klagen over de Neurenberger wetten, maar de Führer antwoordt: “Maar mijne heren, ik doe niets anders dan wat uw kerk al eeuwen heeft gedaan.” En hij had gelijk.

Het bestrijden van het anti-semitisme is een wezenlijke taak van de christelijke kerk. Juist van de christelijke kerk! Het is een goede zaak, dat de Hervormde Synode indertijd officieel heeft vastgelegd, dat tot het wezen van de kerk behoort “het bevorderen van het inzicht in wezen en vormen van het antisemitisme en het bestrijden ervan.”

Dat laatste is - in de taal van de kerkorde - een krasse uitdrukking, maar het is nodig. Er valt op dit terrein nog veel werk te verzetten.
 ↑ Top  

© Kerk en Israel - Veluwe 2021   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)